DEVECİLİK KÜLTÜRÜ VE DEVE GÜREŞLERİ FEDERASYONU

  DEVECİLİK KÜLTÜRÜ VE DEVE GÜREŞLERİ FEDERASYONU


 

 

DEGÜF

ANA STATÜSÜ

 

DEVECİLİK KÜLTÜRÜ VE DEVE GÜREŞİ FEDERASYON Başkanlığından:

 

DEVECİLİK KÜLTÜRÜ VE DEVE GÜREŞİ FEDERASYONU

ANA STATÜSÜ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

MADDE 1

(1)   Bu Ana Statünün amacı, Devecilik kültürü ve deve güreşleri Federasyonunun teşkilat, genel kurul ile yönetim, denetim, disiplin kurullarının ve DEGÜF genel sekreterliğinin oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarım düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2

 • Bu Ana Statü, Devecilik kültürü ve Deve güreşleri Federasyonunun genel kurulu ile yönetim, denetim ve disiplin kurulların, deve güreşi alanında faaliyet gösteren deveci dernekleri ile eğitim merkezlerini ve ilgili diğer kuruluşları, orta hakem, masa hakemi, ağız bağcı, ağız bağı kontrolcüsü, baş urgancı, sunucu(cazgır) gözlemci, yönetici ve diğer görevliler ile bunların katıldığı yurt içi ve yurt dışı tüm faaliyetleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3

 • Bu Yönetmelik, 04/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı dernekler kanununa, 22/11/2001 tarihli 4271 Türk medeni kanununun ilgili hükümlerine, 02/06/2004 tarihli 5199 sayılı hayvanları koruma kanununa, 23/06/1983 tarihli 2860 sayılı yardım toplama kanununun hükümlerine, 11/06/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, Gıda ve yem kanununun ilgili hükümlerine ve yurt içinde canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin nakilleri hakkında yönetmeliğin ilgili hükümleri, 30.06.2004 tarihli 5199 no.lu hayvanları koruma kanunu üçüncü bölüm 11. Madde hükümlerine ve DEGÜF Deve güreşleri yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4

Bu Talimatta geçen;

a)Federasyon                              : DEVECİLİK KÜLTÜRÜ VE DEVE GÜREŞLERİ  FEDERASYONU

b)Federasyon Başkanı     : DEVECİLİK KÜLTÜRÜ VE DEVE GÜREŞLERİ  FEDERASYONU Başkanını,

 1. b) Yönetim Kurulu : DEVECİLİK KÜLTÜRÜ VE DEVE GÜREŞLERİ FEDERASYONU Yönetim Kurulunu,
 2. c) Dernek : Devecilik Kültürü ve devecilik ve deve güreşleri derneklerini
 3. d) Tertip komitesi : Derneklerin kurum ve kuruluşların deve güreşi, sempozyum, çalıştay, gibi organizasyonları düzenleyecek komisyon ve heyetleri,
 4. e) İl temsilcilikleri : Federasyon yönetim kurulu kararlarına göre atama ya da görevlendirme yapılan Federasyona üye Devecilik kültürü ve deve güreşleri derneklerini,

f)İl müdürlüğü                           : Dernekler il müdürlüğünü

g)Disiplin Kurulu                       : Federasyon disiplin kurulu

h)DEGÜF                                  : DEVECİLİK KÜLTÜRÜ VE DEVE GÜREŞLERİ FEDERASYONU kısa ismini

ı)İl hayvanları koruma kurulu : Derneklerin bağlı oldukları illerdeki hayvanları koruma komisyonlarını

i)T.C. Orman ve Su işleri bakanlığı Doğa koruma ve Milli parklar genel müdürlüğü; 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu hayvanların ticareti ve eğitilmesi bölümü 11. Madde de yer alan hükümleri,

ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Federasyonun Teşkilat, Görev ve Yetkileri

Teşkilat

MADDE 5

(l) Federasyon, özel hukuk hükümlerine tabi, bağımsız statüye ve tüzel kişiliği haizdir. Federasyonun merkezi Aydın'dadır. Federasyon merkez teşkilatı ve il temsilciliklerinden oluşur.

(2)  Federasyonun merkez teşkilatı;

 1. Genel kurul,
 2. Yönetim kurulu,
 3. Denetim kurulu,
 4. Genel sekreterlikten, teşekkül eder.
 • Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, illerde Federasyon temsilcilikleri kurulabilir.

 

Federasyonun görev ve yetkileri

MADDE 6

 • Federasyonunun görev ve yetkileri şunlardır;
 1. Deve güreşleri ile ilgili faaliyetleri DEGÜF yönetmeliği kurallarlarına göre yürütmek,
 2. Deve güreşlerinin gelişmesini,ve ülke genelinde yaygınlaşmasını sağlamak,
 3. Develerin sağlıkları ile ilgili konularda gerekli önlemleri almak,
 4. Federasyonun il temsilciliklerini kurmak,
 5. Deve güreşlerinin uluslar arası tanınırlığını artırmak, yaygınlaştırılmasına ilişkin faaliyetleri yapmak, Federasyonu uluslararası faaliyetlerde temsil etmek,
 6. Tahkim Kurulu kararlarını uygulamak,
 7. Teftiş kurulu kararlarını
 8. İl temsilcilikleri ile koordineli çalışmak,
 9. Deveci derneklerinin deve güreşlerine katılım işlemlerini, görevlilerin tescil ve vize işlemlerini yapmak,
 10. Deve güreşlerinin altyapısı ve eğitimine ilişkin projeler hazırlamak ve bu projeleri uygulamak,
 11. Genel sekreterliğin belirlediği eğitim kriterlerine uygun olarak işbirliği içerisinde, orta hakem, masa hakemi,ağız bağcı, ağız bağı kontrolcüsü, baş urgancı, cazgır, gözlemci, gibi görevlileri yetiştirmek,
 12. Dernekler, il müdürlükleri, il temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerle işbirliği yapmak, bunlar arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözümlemek,
 13. Ulusal ve uluslararası nitelikte kurs, seminer, panel, sempozyum düzenlemek,
 14. Deve güreşleri ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi için talimatlar hazırlamak ve bu talimatları uygulamak.

 

 

 

Genel kurul

MADDE 7

 • Genel kurul, Federasyonun en üst organıdır. Genel kurulun üye sayısı toplam üye sayının 2/3 den az ve 3/3 den fazla olamaz.
 • Genel kurulun üye sayısının tespitinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
 1. Görevine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla, asaleten federasyon başkanlığı yapanlar.
 2. Genel kurul üye sayısının yüzde 5'i oranında resmi kurum üyeleri
 3. Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal hakemliği bırakmış olmak kaydıyla, en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla üç üye.
 4. Dernek ve kurum temsilcileri;
 5. l) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış dernek genel kurullarında belirlenmiş 3 adet DEGÜF temsilcisi,

2) DEGÜF’e üye olmayan Ancak deve güreşi tertip eden spor derneklerinden 1 er adet temsilci

3) Deve güreşi tertip eden Belediye vakıf vb. Kurum ve kuruluşlardan 1 er adet temsilci

 • Dernekler İl Müdürlük temsilcileri;
 1. a) Dernekler İl Müdürü ve Müdür yardımcıları,
 2. b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,
 3. c) T.C. Orman ve Su işleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek kişi yada kişiler,
 4. d) Kurul ve daire başkanları ile İl müdürleri, arasından Federasyonun üye sayısı dikkate alınarak T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 4.bölge Müdürlüğü Aydın Şube Müdürlüğünce belirlenir.

(4) Federasyonda maaşlı veya ücretli çalışanlar ile genel kurulun yapılacağı tarihten enaz bir yıl önce faal görevlerini bırakmamış kişiler genel kurul üyesi olamazlar.

(5) Üye sayılarının hesaplanmasında her grup kendi içerisinde değerlendirilir. Üye gruplarına ilişkin sayıların tespitinde yarımlar tam sayıya tamamlanır.

(6) Her üye ancak bir kez oy kullanabilir. Genel kurulda vekaleten oy kullanılamaz. Genel kurul üyesi olabilme hakkını elde edenlerin, on sekiz yaşını bitirmiş olması şarttır.

 

Genel kurulun görevleri

MADDE 8

(l) Genel kurulun görevleri şunlardır:

 1. a) Tüzük yapmak ve değiştirmek.
 2. b) Başkan, yönetim, denetim ve üyelerini seçmek.
 3. c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programı ile bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapmak konusunda yönetim kuruluna yetki vermek.

d)Yönetim kuruluna, taşınmaz mal alımı ve satımı ile karşı mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek.

 1. e) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.
 2. f) Denetim kurulu raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.
 3. g) Deve güreşlerinin gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla iktisadi işletme kurulması için yönetim kuruluna yetki vermek.
 4. h) Federasyona Deve güreşi ile ilgili yeni çıkacak olan konuların bağlanmasına, bağlı deve güreşlerinin bölümlere göre ayrılması için yönetim kuruluna yetki vermek.
 5. I) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.

 

Federasyon başkanı

MADDE 9

 (1) Federasyon başkanı adaylarında aşağıdaki şartlar aranır:

 1. a) T.C. vatandaşı olmak.
 2. b) En az lise mezunu olmak.
 3. c) DEGÜF Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya DEGÜF ün ceza veya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.
 4. d) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü bulunmamak.

(2) Başkan adayları, genel kurul tarihinden enaz kırkbeş gün önce, üyelerin enaz yüzde

15 'inin yazılı teklifini içeren adaylık başvurularını DEGÜF e yaparlar. Her üye ancak bir başkan adayı için teklifte bulunabilir. Yönetim kurulu, genel kurul tarihinden enaz otuz gün önce başkan adayları tarafından yatırılması gereken adaylık başvuru ücretini belirler. Adaylık başvuru ücreti, asgari ücreti geçemez.

(3) Mevcut Başkan bu ücreti yatırmak zorundadır

(4) Başkan adaylarından başvuru sırasında aşağıdaki belgeler İstenir;

 1. a) T.C. kimlik numarası beyanı,
 2. b) Tahkim Kurulu, DEGÜF’ün ceza veya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası almadığına dair beyanı,
 3. c) Adli sicil kaydı yazılı beyanı,
 4. d) Sağlık raporu
 5. e) Adaylık başvuru ücret makbuzu,

 (4) Başkanın görev Genel kurul süresi kadardır. Başkanın seçimi, yönetim, denetim kurulu seçimi ile birlikte yapılır.

(5) Başkanın ölümü, İstifası veya başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybetmesi halinde, altı ay içinde seçim yapılması şartıyla, bu görevi yönetim kurulu üyeleri tarafından seçilecek bir yönetim kurulu üyesi yürütür.

(6) Başkan vekili olarak görevlendirilecek kişilerin, başkanda aranan şartları haiz olmaları gerekir.

(7) Federasyon başkan, yönetim, ve denetim kurulu üyeleri; milletvekilliği ve yerel yönetimlerin genel ve ara seçimlerinin başlangıcından bir ay önce, seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde, başka bir federasyon başkanlığına aday olmaları halinde, federasyonun genel kurul tarihinden bir ay önce görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler. Her ne şekilde olursa olsun istifa eden başkan, yönetim, denetim ve kurulu üyeleri istifalarını geri alarak görevlerine dönemezler.

 

Federasyon başkanının görevleri

MADDE 10

 • Federasyon başkanının görevleri şunlardır:
 1. a) Federasyonu temsil etmek.
 2. b) Federasyonun faaliyetlerini kanun, ilgili mevzuat hükümleri ile genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına göre yürütmek.
 3. c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek ve yönetim kurulu kararlarını uygulamak.
 4. d) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını yönetim kuruluna teklif etmek, gerekli gördüğünde bu kurullara başkanlık etmek.
 5. e) Federasyonun genel amaçlarını gerçekleştirmek için harcamalar yapmak, gerektiğinde bu yetkisini başkan vekiline veya genel sekretere devretmek.
 6. f) Başkan vekillerini veya as başkanları belirlemek.
 7. g) Federasyonda çalıştırılacak personelin seçimini yapmak ve uygun görülenleri yönetim kuruluna teklif etmek.
 8. h) İlgili mevzuat, Ana Statü ve genel kurul kararlarında belirtilen diğer görevleri yapmak.

 

Yönetim kurulu

MADDE 11

(1) Yönetim kurulu; Federasyon başkan ve 6 asıl üye olmak üzere 7 üyeden oluşur. Genel kurulda ayrıca 7 yedek üye seçilir.

(2) Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a),  (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a),  (c) ve (d) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Yönetim kurulunun görev süresi üç yıldır. Asıl üyelerin ölümü veya istifası gibi nedenlerin varlığı halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.

 

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 12

 • Yönetim kurulunun görevleri şunlardır;

1) Federasyonun görev alanı içerisinde yer Deve güreşleri ile ilgili Deve güreşi ile ilgili derneklerin kayıt ve tescil İşlemlerini yapmak, Deve güreşleri ile ilgili talep ve istekleri dinleyip kararlar almak, Deve güreşleri ile ilgili talimatları hazırlamak ve uygulamak,

2) Deve güreşleri sonuçlarını tescil etmek, Disiplin kuruluna sevk edilen Deve güreşleri hakkında karar vermek,

3) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan Deve güreşleri ile ilgili görevlileri  eğitmek, bu görevlilerin yetiştirilmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik hakları hususunda ilgili dernek ve/veya birimlerle koordine sağlamak, bunların dernek değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit etmek,

4) DEGÜF e üye olmayan Derneklerin, DEGÜF e üye olmak için yapacakları başvuruları karara bağlamak, ilkeleri tespit etmek, bununla ilgili faaliyet ve taahhütleri denetlemek,

5) Deve güreşleri ile ilgili tesisler ile ilgili ulusal ve uluslararası kurallara uygun standartları belirlemek, bunlarla ilgili talimatlar hazırlamak ve bu talimatların uygulanmasını sağlamak,

6) DEGÜF görevlilerini ödüllendirmek, bu konuda talimat çıkarmak ve bu talimatı uygulamak,

 1. g) Deve güreşlerinde emniyet ve sağlık ile ilgili gerekli tedbirleri alınmasını sağlamak,

7) DEGÜF faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralamasını yapmak; tesisleri işletmek veya işlettirmek ile DEGÜF e bağlı Deve güreşleri faaliyetlerinin her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarım sağlamak,

8) DEGÜF  il temsilciliklerini denetlemek,

9) DEGÜF Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak ve bu düzenlemeleri uygulamak,

10) Deve güreşleri ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek,

11) Televizyon, radyo, basılı eser ve yayınlar ile her türlü reklama ilişkin ticari ve mali hakları düzenlemek ve denetlemek, gerektiğinde yaptırım uygulamak,

12) DEGÜF faaliyetlerinin yürütülmesine katkıda bulunmak üzere DEGÜF Deve güreşleri isim haklarını pazarlamak,

13) Deve güreşlerinin tanıltılması adına Ulusal ve uluslararası organizasyonlarla ilişki kurmak, üye olmak, temas ve yazışmalarda bulunmak,

14) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak,

15) Görevli başvurularının, gerekli olan durumlarda bağlı oldukları kuruluşların görüşlerini de alarak karara bağlamak,

16) Genel kurul hazırlıklarını yapmak,

17) Federasyon bütçesini ve faaliyet programlarını hazırlamak, genel kuruldan alacağı yetki ile gerektiğinde bütçe programları arasında ödenek değişikliği yapmak,

18) Genel kurulun belirlediği limitler dahilinde, DEGÜF başkanına olağanüstü durumlar için borçlanma ve harcama yetkisi vermek.

19) DEGÜF görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez teşkilatı ve il temsilciliklerinde görevlendirilecek kamu görevlileri dışında kalan idari ve teknik personelin sayısını, bu personelle birlikte profesyonel olarak istihdam edilecek görevlilerin sözleşme ücretlerini ve sosyal haklarım, gerekli görülen kurul üyelerinin fazla mesailerini, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek,

20) Görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak, bu talimatları uygulamak,

21) DEGÜF e  üstün hizmeti ve desteği geçmiş kişilere Onur Üyeliği unvanı verilmesini genel kurula önermek,

22) Disiplin suçu işleyen Dernek yöneticisi, deve sahibi, ve görevli diğer kişilerle ilgili olay ve fiilleri incelemek, gerekli belge ve kanıtlarla beraber bu kişileri disiplin kuruluna sevk etmek,

23) Genel kuruldan aldığı yetki doğrultusunda branşların gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla iktisadi işletme kurarak faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak,

24) İlgili kanunlar, ana statü, diğer mevzuat ve genel kurul kararlarıyla verilen görevleri yerine getirmek ve bu konularla ilgili düzenlemeler yapmak.

 

Yönetim kurulu toplantıları

MADDE 13

 • Yönetim kurulu, başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek üzere, en az iki ayda bir kez üye tamsayısının yarıdan bir fazlasının katılımıyla toplanır. Üyelerin önereceği konular gündeme eklenir. Asıl üyelerin ölümü veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.
 • Yönetim kurulu kararları, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
 • Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayan üyenin üyeliği sona erer ve bunun yerine sırası gelen yedek üye çağrılır.
 • Mazeretler, sebepleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden önce başkana bildirilir. Mazeretin geçerliliğine yönetim kurulu karar verir.
 • Genel sekreter yönetim kurulu toplantılarına iştirak eder ve Federasyonun idari işlemleri hakkında yönetim kuruluna bilgi verir. Raportör olarak kararları yazar ve imzalar, yönetim kurulu üyerleri gibi oy kullanma hakkı vardır.
 • Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır. Alınan kararlar başkan tarafından uygulanır.
 • Yönetim kurulu, DEGÜF başkanı başkanlığında üyeleri arasından seçeceği dört üye olmak üzere beş kişiden oluşan icra kurulu oluşturabilir. Bu kurul gerekli zamanlarda toplanır, kararlar alır ve uygulayabilir. Yaptığı işlemler hakkında ilk toplantıda yönetim kurulunun onayına sunar. Yönetim kurulu tarafından icra kurulu kurulması halinde icra kurulunun toplantı, karar ve çalışma usul ve esasları, yönetim kurulunca çıkarılacak talimatla belirlenir.

 

Denetim kurulu

MADDE 14

 • Denetim kurulu, Genel kurul tarafından seçilir. Üç yıl için seçilen ve mali konularda ihtisas sahibi olan üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.
 • Denetim kurulunun seçimle gelen asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.
 • Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçerler. Kurul, başkan tarafından gerektiği zamanlarda toplantıya çağrılarak çalışmalarım yürütür. Kurul kararları çoğunluk ile alınır. Karara katılmayan üye gerekçelerini genel kurula yazılı bir rapor ile sunmak zorundadır.
 • Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça görevlerinden alınamaz, yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde boşalan üyeliğe kalan süreyi tamamlamak üzere sırası gelen yedek üye başkan tarafından çağrılarak kurul tamamlanır.
 • Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya veya iki yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden en geç bir saat önce başkana bildirir. Mazeretin kabulüne o toplantıdaki kurul üyelerince karar verilir.

 

Denetim kurulunun görevleri

MADDE 15

(1) Denetim kurulu, DEGÜF mali işlemlerinin mevzuata, belge ve kararlara uygun olup olmadığını genel kurul adına denetler. Her malî genel kurul için yıllık esasa göre hazırlayacağı denetleme raporunu, genel kurulun onayına sunar. Denetim kurulu, iş ve işlemler hususunda yönetim kuruluna uyarılarda bulunabilir. Kurul gerek görmesi durumunda uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere verilecek ücret denetim kurulunca teklif, yönetim kurulunca tespit edilir ve Federasyonca karşılanır.

(2) Kurul, denetimleri yerine getirirken, DEGÜF görevlileri kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Denetleme raporu genel kurul toplantısından on beş gün önce DEGÜF ün internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında ilan ettirmek suretiyle, genel kurul üyelerine duyurulur.

 

Disiplin kurulu

MADDE 16

 • Disiplin kurulu, DEGÜF başkanı ve yönetim kurulu tarafından 3 yıl için atılan bir başkan ve 2 asıl üye olmak üzere 3 üyeden oluşur, Asıl üyeler kadar yedek üye seçilir. Asıl ve yedek 1 er üyenin hukukçu olması zorunludur. Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan vekili ve bir raportör seçerler.
 • Disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.
 • Kurul, görevlerinde ve kararlarında bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça görevlerinden alınamaz ve yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde kalan süreyi tamamlamak üzere boşalan üyeliğe sırası gelen yedek üye başkan tarafından çağrılarak kurul tamamlanır.
 • Disiplin kurulu, DEGÜF faaliyet programında yer alan Deve güreşleri ile ilgili ilgisi olan kişi, kurum ve kuruluşlar ile ilgili ahlak ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin disiplin işlerine bakar. Disiplin suçunu teşkil eden fiiller ile bu fiillere verilecek cezalara ilişkin hususlar yönetim kurulunca çıkarılacak talimat ile belirlenir.
 • Disiplin kurulu, kendi görev alanını ilgilendiren işleri görüşüp karara bağlamak üzere, DEGÜF başkanının talebi üzerine, disiplin kurulu başkanının çağrısıyla toplanır. Toplantı gündemi disiplin kurulu başkam tarafından belirlenir. Başkanın bulunmaması halinde, kurula Genel sekreter başkanlık eder.
 • Kurul, en az 2 üyenin katılımı ile toplanır. Kurul kararlarını çoğunlukla alır. Oyların eşit çıkması halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
 • Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden en geç bir saat önce kurul başkanına bildirir. Mazeretin kabulüne o toplantıdaki kurul üyelerince karar verilir.

 

Yan kurullar

MADDE 17

 • DEGÜF yan kurullarının oluşumu, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan talimatlarla belirlenir.

 

Genel sekreterlik

MADDE 18

 • Genel sekreter, en az dört yıllık Ünivertsite mezunu kişiler arasından atama yolu ile görevlendirilir. DEGÜF yönetim kurulu tarafından görevlendirilecek olan genel sekreterin kamu veya özel sektörde en az beş yıl iş deneyimi olması şarttır. Lisansüstü eğitimde geçen süreler genel sekreter için aranan iş deneyimi olarak kabul edilir.
 • Genel sekreter, tüm idari ve teknik personelin amiridir.
 • Genel sekreter, DEGÜF ün her türlü idari iş ve işlemlerini yapmakla yetkili ve sorumludur. Bu kapsamda;
 1. a) DEGÜF başkanı adına ulusal veya uluslararası federasyonlar, kamu kurum ve kuruluşları ile yazışmaları yapar, il müdürlükleri, İl temsilcilikleri ile koordinasyonu sağlar.
 2. b) DEGÜF ün harcama talimatlarına göre gerekli işlemleri yapar, evrakı düzenler ve ödeme aşamasına getirir. Ödeme evrakında başkan veya başkan yardımcının imzasının yanı sıra genel sekreterin imzasının bulunması zorunludur.
 3. c) Federasyonun taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarının tutulmasını sağlar.

 

Federasyon il temsilciliği

MADDE 19

(l) DEGÜF il temsilcileri, DEGÜF başkanının teklifi ve Genel sekretirin onayı ile görevlendirilir. DEGÜF Federasyon il temsilcilerinin görev süresi, başkanın görev süresi kadardır.

(2) DEGÜF il temsilcileri, DEGÜF ile bağlı oldukları il dernekler müdürlüğü, İl hayvanları koruma kurulu arasındaki koordinasyonu sağlar. Federasyon adına yaptığı işlemler hakkında Genel sekreter ve DEGÜF başkanına bilgi verir. DEGÜF il temsilcileri, kendi dernek ikamet adreslerinde görev yapar.

(3) DEGÜF hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmeyen, bağlı bulundukları illerdeki resmi kurumlarla DEGÜF le koordinasyon sağlamayan il temsilcilikeri, DEGÜF başkanının teklifi ve Genel sekreterin onayı ile yönetim kurulu tarafıdan görevden alınır.

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Kurul Toplantıları ve Seçim İşleri

Genel kurul toplantıları

MADDE 20

 • Genel kurul; Olağan, olağanüstü ve mali genel kurul toplantılarından oluşur.

Olağan Genel Kurul

 1. a) Olağan genel kurul, 3 yılda bir, mayıs ayı sonuna kadar yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır.

 

(B) Olağanüstü genel kurul;

 1. Yapılan Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu raporlarında yeterli düzeyde görülmeyen veya yapılan denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen DEGÜF başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında Genel sekreterin istemi üzerine,
 • Federasyon yönetim kurulunun kararıyla,
 • Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların en az yüzde 40'ının noter kanalı ile yaptığı yazılı müracaat üzerine,
 • DEGÜF başkanının istifası, başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybetmesi, ölümü veya yönetim kurulu asıl ve yedek toplam üye sayısının yedi üyenin altına düşmesi halinde, olağanüstü toplanır.
 • Mali genel kurul; seçimli olağan genel kurul ile birlikte, seçimli genel kurulun olmadığı yıllarda ise iki yılda bir ekim veya kasım ayları içerisinde yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır.
  1. Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların noter kanalı ile yapacakları olağanüstü genel kurul çağrılarında ilk müracaat ile son müracaat arasındaki süre 60 günü geçemez.
  2. Mali genel kurulda geçen dönemin bütçesi ve denetim kurulu raporu ayrı ayrı görüşülerek ibra edilir; izleyen dönemin bütçe tasarısı görüşülerek onaylanır; varsa diğer mali konular, Ana Statü değişiklikleri ile DEGÜF ve genel kurulun iş ve işleyişine ilişkin konular görüşülüp karara bağlanır.
  3. Mali genel kurulda ibra edilmeyen veya birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen hallerde, başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış gün içerisinde seçimli olağanüstü genel kurul toplanır. Ancak birinci fıkranın (b) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen hallerde, son toplantı tarihinden itibaren altı ay geçmeden olağanüstü genel kurul toplantısı yapılamaz.
  4. Genel sekreterlik, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci genel kurul başkanlık divanında yer alır. Gözlemcinin yol giderleri DEGÜF tarafından karşılanır. Gözlemci, genel kurul DEGÜF Yönetmelik ve ana statüye uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetleyerek, raporunu en geç on beş gün içerisinde, DEGÜF disiplin kuruluna ve genel sekreterliğe verir. Genel sekreterlik, gözlemci raporunun verildiği, ilgililer ise genel kurulun yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde asliye hukuk mahkemesinde genel kurulun iptalini isteyebilir.
 • Olağan ve olağanüstü genel kurulların bu maddede öngörülen süre ve esaslara uygun olarak yapılmaması halinde genel kurul Tahkim Kurulunca oluşturulacak üç kişilik komisyon marifetiyle altmış gün içerisinde yapılır. DEGÜF başkan ve yönetim kurulu üyeleri hakkında mevzuata uymamaktan dolayı idari ve adli işlem başlatılır.

 

Genel kurulun toplantıya çağrılması

MADDE 21

 • Genel kurul toplantıları DEGÜF merkezi olan AYDIN'da yapılır. Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulunun talimatı ile DEGÜF genel sekreterliği tarafından yapılır. Genel kurul çağrısı ve gündemi, toplantı tarihinden en az kırkbeş gün önce; faaliyet raporu, denetim kurulu raporu ile bütçe tasarısı ise en az otuz gün önce DEGÜF ün internet sitesinde üyelere ilan edilir.
 • Genel kurul başkanlık divanı oluşuncaya kadar yönetim kurulunun genel kurul işlemleriyle ilgili kararlarına karşı Tahkim Kuruluna başvurulabilir.
 • Genel kurul kararının alınmasından sonra DEGÜF, ilan tarihinde genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden delegelerini ve delegelere ait bilgileri talep eder. dernekler ile ilgili kurum ve kuruluşlar, DEGÜF tarafından yapılan ilanı takip eden en geç beş gün içerisinde genel kurulda kendilerini temsil edecek delege listesini ve bilgilerini Federasyona bildirmek zorundadır.
 • Delege listesi genel kurul tarihinden en az otuz gün önce DEGÜF ün İnternet sitesinde ilan edilir. DEGÜF tarafından hazırlanacak genel kurul delege listesinde delegelerin adı ve soyadı ile temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir.
 • Hazırlanan delege listesine, ilan tarihinden itibaren on gün içerisinde itiraz edilebilir. Delege listesine itiraz, yönetim kurulunca itiraz süresinin bitiminden İtibaren üç gün içerisinde karara bağlanır. Bu karara karşı üç gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim Kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde bu itirazı kesin olarak karara bağlar. Resmi tatiller bu güne dahil değildir.
 • DEGÜF yönetim kurulunca karara bağlanan kesin delege listesi, DEGÜF ün internet sitesinde ilan edilir. Bu tarihten sonra sadece bu maddenin beşinci fıkrası uyarınca Tahkim Kuruluna yapılan itirazlar sonucunda verilecek kararlar doğrultusunda değişiklik yapılabilir.

 

Genel kurulun açılması

MADDE 22

 • Genel kurul delegeleri, toplantı saatinden önce toplantı salonunun girişinde hazır bulunurlar. Delegeler salona girerken, DEGÜF tarafından görevlendirilmiş kişilere kimliklerini ibraz etmek, delegelik belgesini almak ve delege listesini imzalamak zorundadır.
 • Genel kurul; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Seçimde en fazla oyu alan aday ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, takip eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanır. Ancak toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz.
 • DEGÜF başkanı veya onun görevlendireceği başkan yardımcısı, DEGÜF genel sekreteri genel kurul delege listesini incelemesi ve katılanların sayısını belirlemesi ile genel kurul toplantısı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı tespit edilir.
 • Genel kurul toplantısı DEGÜF başkanının veya görevlendireceği genel sekreterliğinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul, divan kurulunu oluşturur.

 

Divan kurulu ve görevleri

MADDE 23

(l) Divan kurulu, bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman üyeden oluşur. Divan kurulunun seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Divan kurulu başkan ve üyelerinin genel kurul üyesi olması zorunludur. Ayrıca genel kurulca üyeleri arasından seçim işlerinde görev yapacak iki sandık görevlisi seçilir.

(2) Divan kurulu, bu Ana Statü ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve gündem maddelerine göre toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

(3) Divan kurulu oluştuktan sonra genel kurul çalışmalarına ilişkin her türlü itiraz, divan kurulu tarafından karara bağlanır.

(4) Divan kurulu, görüşmelerin düzenini bozan delegelere uyarma cezası verebileceği gibi düzeni sürekli olarak bozan delegeler hakkında toplantıdan çıkarma kararı alınması için, genel kurula başvurabilir. Genel kurulun oy çokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan delege, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.

Genel kurul gündemi

MADDE 24

(1) Genel kurul gündemi, yönetim kurulunca belirlenir ve toplantı tarihinden en az otuz gün önce DEGÜF ün internet sitesinden ve resmi sosyal medya hesaplarından üyelere duyurulur.

(2) Genel kurul gündeminde; açılış, divan kurulu seçimi, mali rapor ile faaliyet ve denetim raporlarının görüşülerek kabulü ile yönetim kurulunun ibra edilmesi, yeni döneme ait bütçenin görüşülüp onaylanması, seçim maddesi ile ihtiyaç halinde diğer hususlar yer alır. Bu raporları hazırlamak ve sunmak DEGÜF başkanının talimatı ile DEGÜF genel sekreteri tarafından hazırlanır.

(3) Mali genel kurul gündeminde seçim dışındaki hususlar yer alır ve bu genel kurulda bir önceki dönemin bütçesi görüşülerek karara bağlanır, içinde bulunulan yılın bütçesi üzerinde düzenleme yapılır ve bir sonraki dönemin bütçesi onaylanır, Mali genel kurulda, Ana Statü değişiklikleri ile DEGÜF iş ve işleyişine ilişkin diğer konular da görüşülerek karara bağlanabilir.

(4) Olağanüstü genel kurulda, ilanda belirtilen hususlar dışında başka bir hususlar yönetim kurulunun belirleceği konular hakkında yönetim kurulu kararı ile olur.

(5) En az on genel kurul üyesinin imzasıyla Ana Statüye aykırı olmayan ve gündeme ilave edilmek istenen maddeler için yazılı olarak başvuru yapılabilir ve açık oylama sonucu salt çoğunluk ile kabul edilen öneriler gündeme eklenir. Bu tür maddeler daha önce ilan edilmiş gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasından sonra ele alınır.

 

Genel kurul oturumu ve görüşmeler

MADDE 25

(1) Divan kurulu, seçildikten ve yerini aldıktan sonra divan başkanı, ilanda yer alan gündemi genel kurula açıklar, oya sunar ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçer.

(2) Söz almak isteyen delegelere yazılma sırasına göre söz verilir. DEGÜF kurullarının sözcüleri ile usul hakkında söz almak isteyenlere öncelik tanınır.

(3) Konuşma süresi, genel kurula katılan delegelerden onunun yazılı isteği üzerine yapılacak açık oylama ile görüşme açılmaksızın sınırlandırılabilir.

(4) Genel kurulda, delegelerin DEGÜF iş ve işlemlerine ilişkin sorularım, yönetim kurulu veya denetim kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.

(5) Gündem maddelerine ilişkin görüşme yeterliliği teklifi, üç delegenin bu konu ile ilgili görüşlerini belirtmesinden sonra verilebilir. Söz konusu teklif, daha önce bu konuyla ilgili söz almış kişilerin adlarının okunması ve söz haklarının saklı bulunduğunun açıklanması suretiyle, teklif lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra oylamaya açılır ve oylama sonucuna göre karar verilir. Karara bağlanan konular üzerinde yeniden görüşme açılamaz.

(6) Genel kurul, çalışmaları kolaylaştırmak için belirli görevlere yardımcı komisyonlar kurabilir.

(7) Genel kurulda, görüşme yeterliliği, bütçe ve Ana Statü değişiklikleriyle ilgili tekliflerin yazılı olarak yapılması zorunludur.

(8) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken düşüncesini açıklayamaz. Konuşma yapmak isterse sıraya girer ve sırası gelince yerini başkan yardımcısına bırakarak düşüncelerini açıklar. Divan başkanı, hakkında düşüncesini açıkladığı gündem maddesinin görüşülmesi tamamlanınca yerine geçebilir.

 

Seçim işleri

MADDE 26

(l) Federasyon, başkanlık için başvuran adayların listesini ve genel kurul delegelerinin teklif yazılarım divan başkanlığına iletir. Başkan adayları, yönetim ve denetim asıl ve yedek üye listelerini divan kuruluna yazılı olarak teslim ederler.

(2) Oylamada, başkan adayları ve önerdikleri kurul listeleri blok olarak oylanır. Kurullara münferit olarak aday olunmaz, oylanan listelerde çizme, eksiltme veya ekleme yapılmaz

(3) Divan başkanı, istekleri halinde başkan adaylarına genel kurula hitap etmeleri İçin ad çekme suretiyle tespit edeceği sırayla söz hakkı verir. Başkan adaylarının konuşma süresi aday sayısı dikkate alınarak divan kurulu tarafından belirlenerek oylamaya sunulur.

(4) Başkan adayları, divan başkanına her sandık başında görevlendirilmek üzere aday olmayan gözlemci ismi bildirebilir.

(5) Divan başkanı, başkan adayları tarafından kendisine teslim edilen oy listelerini başvuru sırasına göre oy verme kabinlerine koydurur.

(6) Seçimler tek liste halinde gizli oy ve açık tasnif şeklinde yapılır. Genel kurul delegeleri, genel kurul listesindeki sıralara göre görevlilerden mühürlü zarfı imza karşılığı alır ve hazır bulundurulan yeterli sayıdaki sandıklarda oylarını kullanır. Adaylara ait oy pusulaları oy kullanılacak kabinde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise kabindeki "evet” mührünü basar ve oy listelerinden tercih ettiğini zarfa koyarak sandığa atar. Genel kurul oy kullanım listesini imzalayarak oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya herhangi bir işaret konulmaz. Zarfını kaybeden veya başka bir şekilde elinden çıkaran delegeye yeni zarf verilmez. Oy pusulasında yapılacak bir işaretleme oyu geçersiz kılar.

(7) Genel kurula katılan tüm delegelerin oylarım kullanması veya oy kullanma süresinin sona ermesinden sonra sandıklar kapatılır. Sandıklar divan başkanının denetim ve gözetiminde aday ve gözlemcilerin huzurunda açılır. Sandıklardan çıkan zarf sayısının, oy kullanan üye sayısı ile eşit olup olmadığı tespit edilir ve fazla zarflar açılmadan iptal edilir.

(8) Oyların tasnifinde listeler sayılır. Bir zarfın içinden aynı listeden birden fazla çıkması durumunda, bunlardan biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Bir zarfın içinden değişik iki liste çıkması durumunda, bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.

(9) Seçimde en yüksek oyu alan başkan adayı ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. Oyların eşit çıkması halinde aynı gün genel kurulda çoğunluk aranmaksızın ikinci bir oylama yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki katından aşağı olamaz. Bu oylamada da eşitlik bozulmaz ise, başkan ve seçimle göreve gelen kurullar kura ile belirlenir.

(10) Divan Başkanı, seçim sonuçlarını oy çoğunluğuna ve oy sırasına göre genel kurul üyelerine açıklar.

(11) Genel kurul toplantı tutanakları divan kurulu tarafından tutulur ve toplantı tutanaklarının her bir sayfası toplantı sonunda divan başkanı ile divan kurulu üyeleri tarafından birlikte imzalanır. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra divan başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır.

(12) Tutanaklar, genel kurul toplantısının kapanışını takiben en geç yirmi dört saat içerisinde DEGÜF e teslim edilir, DEGÜF e teslim edilen tutanaklar, teslimden itibaren en geç kırk sekiz saat İçerisinde DEGÜF ün internet sitesinde yayınlanır.

(13) DEGÜF ün kurullarındaki kişilerin oy kullanma hakkı vardır. Oyların eşitliği söz konusu olduğunda degüf kurullarının oylarının çokluğu gözetilir.

(14) Kurul üyelerinin oy kullanabilmesi için DEGÜF e üye derneklere üyeliği olmak zorundadır. Eğer üye değillerse oy kullanma hakları yoktur.

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler ile Denetim ve Disiplin İşlemleri

Federasyonun bütçesi

MADDE 27

(1) DEGÜF bütçesi, yönetim kurulu tarafından her bir mali yıla göre ve iki yıl için düzenlenerek genel kurulun onayından sonra uygulamaya konulur. DEGÜF ün mali yılı 1 Ocak-31 Aralık arasıdır.

(2) Bütçede; DEGÜF ün her türlü gelirleri ve yapılacak faaliyetler için ayrılacak ödenekler, personel giderleri, kurulların masrafları, yönetim ve hizmet giderleri ile diğer giderler gösterilir.

(3) DEGÜF Başkanı, bütçede belirtilen esaslar içinde tahsilat ve harcamalar yapmaya yetkilidir. DEGÜF başkanı bu yetkisini sınırlarını belirlemek kaydıyla ve yönetim kurulu kararıyla genel sekretere devredebilir.

(4) Ödeme evrakında başkan veya başkan vekilinin imzasının yanı sıra genel sekreterin imzasının bulunması zorunludur.

 

DEGÜF ün gelirleri

MADDE 28

(l) DEGÜF ün gelirleri şunlardır:

 1. a) Bakanlıklar bütçesinden ayrılacak pay.
 2. b) Bakanlık bütçesinden eğitim ve iyileştirilme projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynak.
 3. c) Güreş Katılım payı, başvuru harçları ve aidatlar.
 4. d) Görevli lisans, tescil ve vize ücretlerinden elde edilen gelir
 5. e) Dernek üye aidatları tescil ücretleri.
 6. f) Derneklerin televizyon ve radyodan yapılacak müsabaka yayınlarından, her türlü basın ve yayın organları ile yapacakları sözleşmelerinden elde ettikleri gelirlerin %10'u televizyon, radyo ve internet üzerinden yayınlarından elde edilecek gelirlerin %20 si
 7. g) Kurs, seminer ve DEGÜF görev alam içerisinde yer alan konularla ilgili olarak kurulan iktisadi işletmelerden elde edilecek gelirler
 8. h) Sponsorluk gelirleri.

ı) Reklam, basılı yayın ve basılı evrak gelirleri.

 1. i) Ceza ve itiraz gelirleri.
 2. j) Yardım ve bağışlar.
 3. k) Kira ve işletme gelirleri.
 4. l) DEGÜF başkan adaylarından alınan başvuru ücretleri.
 5. m) Diğer gelirler.

(2) DEGÜF tarafından yapılan faaliyetlerde elde edilen reklam, sponsorluk, naklen yayın gelirleri Federasyona aittir.

(3) Bakanlık bütçesinden ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde alt yapı ve eğitime ilişkin projelerinin desteklenmesi amacıyla tahsis edilecek kaynak, Bakanlık yıllık harcama programı dikkate alınarak, DEGÜF hesabına aktarılır.

(4) DEGÜF ün tüm gelirleri katma değer vergisi hariç, her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

(5) DEGÜF ün  malları Devlet malı hükmündedir, haczedilemez.

 

 

 

Federasyonun giderleri

MADDE 29

(1) DEGÜF ün , yıllık bütçe esasına göre bütçesini hazırlar; bu Ana Statü ve ilgili diğer mevzuat ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek için Ana Statü hükümleri çerçevesinde gerekli bütün harcamaları yapar.

(2)  Harcamalar aşağıda belirtilen ilke ve esaslara uygun olarak yapılır;

 1. a) Bu Ana Statüde belirtilen Federasyonun ve yönetim kurulunun görevleri çerçevesinde zorunlu ya da yararlı olan iş ve işlemler için yapılmış olmak.
 2. b) İşin mahiyetine ve DEGÜF ün ihtiyaçlarına uygun olmak.
 3. c) DEGÜF ün gelirleri ile tedbirli ve basiretli yönetim ilkeleri, objektif ve iyi niyet kuralları kapsamında orantılı olmak.
 4. d) Sempozyum panel yumarlak masa toplantısı yönetim kurulu toplantısı gibi toplantıların DEGÜF çıkarlarına uygun olması
 5. e) DEGÜF her ne sebeple olursa olsun deve güreşi tertip edemez. Ancak DEGÜF yönetim kurulu kararı ve genel sekretin imzası ile Güreş düzenleyecek olan Derneklere Yıllık bütçenin ¼ ü kadar yardım edebilir.

 

Muhasebe ve raporlama sistemi

MADDE 30

(1) DEGÜF te tek düzen muhasebe sistemine ve bilanço esasına göre kayıt tutulur.

(2) Muhasebe işlemlerinin geçerli olan belgelere dayandırılması zorunludur. Kayıt, denetim, kontrol ve takip açısından 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenmiş standart belge, rapor ve defterler kullanılır.

(3) Hesaplar takvim yılı esasına göre tutulur. Gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri yılın hesaplarında gösterilir. Ancak Federasyon, mali genel kurul tarihlerini de esas alarak ve ihtiyari bir şekilde muhasebe raporlamalarını yapabilir. Bu ihtiyari raporların hazırlanmış olması, takvim yılına göre kayıt ve raporlama yapılmasını engellemez.

(4) Bakanlılar tarafından yapılan yardımların izlenmesi; DEGÜF e ait muhasebe kayıtları, DEGÜF internet sitesinde oluşturulacak bir otomasyon sisteminde toplu bir biçimde izlenebilir. Bu durumda DEGÜF çe oluşturulacak standart hesap planına uygun olarak kayıtların düzenlenmesi ve DEGÜF  muhasebe servisinin DEGÜF teknik servis işbirliği içinde çalışması zorunludur.

(5) DEGÜF muhasebe servisini kurmak Başkanın talimatı ile genel sekreter aittir. Genel sekreter aynı zamanda muhasebe müdürüdür ve bu serviste çalışan personeli kendi alanında eğitmekle yükümlüdür.

 

Denetim

MADDE 31

(1) DEGÜF ün her türlü faaliyetinin denetimi; denetim kurulu yapar, Denetim kurulunun denetimide DEGÜF başkanı başkanlığında genel sekreter ve her kuruldan seçilecek birer üye ile yapılır

(2) DEGÜF harcamalarının yerindelik denetimi DEGÜF ün genel kurulu ve denetim kurulunca, Bakanlılarca yapılan her türlü yardımların amaca uygunluğu ve denetimi ise DEGÜF başkanı başkanlığında Genel sekereter ve denetim kurulu yapar. Bakanlıklar tarafından yapılan ayni ve nakdi yardımların amacına ve mevzuata uygun olarak harcanmaması halinde oluşacak zarar, kusurları bulunan DEGÜF başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden Bakanlıklar tarafından görevlenderilecek kişiler tahsil eder ve  bütçesine gelir kaydedilir. Ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulur.

 

 

Disiplin işlemleri

MADDE 32

(l) Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili olarak;

 1. a) DEGÜF faaliyet programında faaliyetlerde; Dernekler, Dernek yöneticileri, dernek üyeleri, DEGÜF görevlileri (orta hakem, masa hakemi, ağız bağcı, cazgır, ağız bağı kontrolcüsü, baş urgancı, gözlemci, saha komiseri vb.)ahlaka ve deve güreşi disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine DEGÜF ün ceza/disiplin kurulu,

(2) DEGÜF  ceza kurulları tarafından verilen cezalara karşı, DEGÜF disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca, DEGÜF Tahkim  Kuruluna itiraz edilebilir.

(3) Tahkim Kurulu, DEGÜF ceza kurulları tarafından verilecek cezalar, DEGÜF Merkez Ceza Kurulunda oluşturulacak Deve güreşleri ceza kütüğüne kaydedilir.

 

 

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yardım toplama

MADDE 33

(1) Yardım toplama işlemleri 2860 sayılı yardım toplama Kanunu çerçevesinde yürütülür.

(2) DEGÜF Yönetmelik kapsamında yer almayan 2860 sayılı yardım toplama Kanunu çerçevesinde çıkaracağı talimat hükümlerine göre 2860 sayılı yardım toplama kanuna uygun şeklide yardım toplanabilir.

 

Yayınların düzenlenmesi

MADDE 34

(l) DEGÜF ün faaliyetleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki yapılan her türlü deve güreşi ile ilgili faaliyetlerde televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz veya benzeri araçlarla yayınlanmasına, iletilmesine, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına münhasıran yönetim kurulu yetkilidir.

(2) DEGÜF tarafından yayınlanmasına izin verilmeyen her faaliyet televizyon, radyo, internet ve benzeri araçlarla yayınlanamaz.

 

Fikri, sınai ve ticari haklar

MADDE 35

(1) DEGÜF kullandığı veya kullanacağı marka, logo ve benzeri tüm fikri ve sınai hakların mülkiyeti ve kullanım hakkı münhasıran Federasyona aittir.

 

DERNEKLER

MADDE 36

(1) DEGÜF e bağlı faaliyet gösteren deve güreşi ile ilgili dernekler, spor kulübü dernekleri, Deve güreşi görev alanına giren konularda aynı zamanda DEGÜF de bağlıdır. DEGÜF kayıt işlemi tescili ve faaliyet katılım işlemleri DEGÜF mevzuatına göre yapılır. Sorumluluklarını yerine getirmeyen derneklerin işlemleri iptal edilir. Bu dernekler deve güreşi faaliyetlerine katılamaz ve DEGÜF genel kurulunda temsil edilemezler. DEGÜF üyelik aidatını ve deve güreşi harcını 3 ay üst üste ödemeyen dernekler DEGÜF üyeliklerin yönetim kurulu kararı ile çıkartılır.

(2) Tescil ücretleri ve aidatlar her yıl yönetim kurulunca belirlenir.

 

Derneklerin feshi, devri ve yönetim kurullarının değişimi

MADDE 37

(1) DEGÜF ün görev alanı içerisinde yer alan faaliyet gösteren dernekler,kanunlarla belirtilen şekil ve esaslara göre fesih işlemlerini gerçekleştirdikden sonra DEGÜF e de bildirmek zorundadırlar. Derneklerin fesh olması DEGÜF e olan borçlarını sildirmez. Dernekler toplam borçlarını ödemeden kayıtları silinmez. DEGÜF alacaklarını icraa mahkemelerinden tahsili yoluna gitme hakkına sahiptir.

(2) Devirlerde deve güreşlerinin yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur. Bu konuda Ana Statüde belirlenen esaslara ve yönetim kurulunca konulacak kurallara uyulması zorunludur.

(3) Dernekler genel kurullarını 5253 Dernekler kanununun yanı sıra DEGÜF ün belirtmiş olduğu usul ve esaslarda yapmak zorundadır. Her genel kurulunda DEGÜF ten bir temsilci talep etmek zorundadır.

(4) Dernekler genel kurul sonuçlarını DEGÜF temsilcilerini yirmi gün içerisinde DEGÜF genel sekreterliğine bildirmek zorundadır.

 

 

Alt düzenleyici işlemler

MADDE 38

 (l) Bu Ana Statüye dayanılarak hazırlanan diğer alt düzenleyici işlemler DEGÜF internet sitesinde yayımlanır.

(2) Bu Ana Statü ile DEGÜF ün  diğer alt düzenleyici işlemleri 5253 Dernekler kanunu, 2860 Yardım Toplama Kanunu, 5199 Hayvanları Koruma Kanunu, 5996 sayılı Veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, Gıda ve yem kanununu hükümlerine aykırı olamaz.

 

MADDE 39

(1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 40    

(1) Bu Ana Statü hükümlerini DEGÜF Başkanı ve DEGÜF genel skreterliği tarafından yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

TASDİK OLUNUR.

 

ONAY

 

…../…../…..